ระดมความคิดเห็นการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี

ประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2566-2585)

         วันที่ 10 พฤษภาคม 2566  ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดทำ เป้าหมาย และตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2566-2585)  เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี ระยะ 20 ปี

         การประชุมในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอหัวข้อ (ร่าง)เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีในอนาคต 20 ปีข้างหน้า การระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ เอกชน  ภาคประชาสังคม และประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี

          สำหรับแผนการดำเนินงานที่สำคัญ ประกอบด้วย แผนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและระบบการศึกษาแบบใหม่ แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก แผนการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์และแผนการพัฒนาเมืองให้ทันสมัยและมักยภาพสูงด้วยนวัตกรรมยุคใหม่

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี