สื่อสารองค์กร แลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมยกระดับการดำเนินงานเพื่อองค์กร

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการสื่อสารและการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร

             อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านการพัฒนาการสื่อสารองค์กร นำบุคลากรกลุ่มงานสื่อสารองค์กรเข้าศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2566 โดยมีรายละเอียดการเข้าศึกษาดูงาน ดังนี้

            วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สื่อสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทยและอาเซียน ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 โดยเข้ารับฟังการบรรยายโครงสร้างองค์กร ที่ดำเนินการภายใต้ พ.ร.บ.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 และทางหน่วยงานได้มีข้อกำหนดด้านจริยธรรมเพื่อการดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องและโปร่งใส ประกอบด้วย จริยธรรมในการผลิตรายการและจริยธรรมของพนักงาน

            นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านกระบวนการผลิตและออกอากาศ ด้านกลยุทธการประชาสัมพันธ์ และด้านการผลิตและบริหารสื่อใหม่ และร่วมชมการถ่ายทอดสดรายการสถานีประชาชน จากสตูดิโอ 3 ไทยพีบีเอส โดยมีคุณกานดา จำปาทิพย์ บรรณาธิการรายการสถานีประชาชน ให้การต้อนรับพาเยี่ยมชมส่วนต่างๆ ของไทยพีบีเอส ประกอบด้วยห้องศูนย์รวมระบบอุปกรณ์ ห้องควบคุมด้านเทคนิค ห้องควบคุมการออกอากาศ และห้องกราฟิก/ศิลปกรรม

           วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เดินทางไป ณ ห้องประชุมอยุธยา-โปรตุเกส อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยแห่งเมืองมรดกโลก โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวให้การต้อนรับ ก่อนที่จะมีการแลกเปลี่ยนกระบวนการทำงานในด้านการขับเคลื่อนงานด้านการสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์องค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

            โอกาสนี้ ยังได้เข้าเยี่ยมชมแหล่งวัฒนธรรมสถานในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เช่น สะพานประตูเทพหมี สะพานบ้านดินสอ วัดบรมพุทธาราม วัดสิงหาราม วัดสวนหลวงค้างคาว เป็นต้น

             วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ได้รับเกียรติจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการเปิดพื้นที่ให้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในส่วนของศูนย์สื่อสารองค์กร ที่แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มภารกิจจุฬาสัมพันธ์ กลุ่มภารกิจนานาชาติสัมพันธ์และกลุ่มภารกิจสังคมสัมพันธ์ สำนักงานวิทยทรัพยากร (หอสมุดกลาง) ที่นอกจากจะเป็นสถานที่ในการค้นคว้าหาความรู้สำหรับนิสิตแล้ว ยังเป็นสถานที่ในการรองรับ สนับสนุนคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตในการผลิตสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน รวมไปถึงห้องที่ใช้ในการไลฟ์ขายสินค้า สร้างรายได้ให้กับนิสิต นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมในส่วนของสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM.101.5 MHz ที่ดำเนินการทั้งในรูปแบบ Radio และ Radio+ ออกอากาศในเวลา 06.00 – 24.00 น. รวม 18 ชั่วโมงต่อวัน มีรายการที่ออกอากาศจำนวน 65 รายการ โดยจะมีคณาจารย์และนิสิตร่วมดำเนินงานในการผลิตรายการ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี