การเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเลเชิงพาณิชย์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในพระราชดำริฯ
นำกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสาหร่ายทะเล เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเลเชิงพาณิชย์

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเลเชิงพาณิชย์ ที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกับโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในพระราชดำริฯ ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสาหร่ายทะเล บ้านพะเนินและบ้านแหลมผักเบี้ย ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการ

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา มากศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวว่า “สืบเนื่องจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตระหนักและให้ความสำคัญในการยกระดับคุณภาพการผลผลิตทางการเกษตรทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพและมูลค่า รวมถึงการขับเคลื่อนการเกษตรและอาหารปลอดภัย ซึ่งจากการทำเวทีประชาคมเพื่อวิเคราะห์สภาพชุมชนและจัดทำแผนพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ในช่วงที่มีผลผลิตออกมาพร้อมกัน และมีส่วนของสาหร่ายที่ตกเกรด ไม่เหมาะกับการบริโภคต้องทิ้งไปเป็นจำนวนมาก ในขณะเดียวกันช่วงฤดูฝน สาหร่ายไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ทำให้เกษตรกรต้องขาดรายได้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ประสานความร่วมมือกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี  และโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในการจัดทำโครงการบริการวิชาการ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเลเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเลี้ยงสาหร่ายของเกษตรกร รวมถึงยังมีโครงการต่อเนื่องในการการนำเศษเหลือ หรือผลผลิตที่ตกเกรดมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการของทีมวิจัย และจะทำการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรในกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย เพื่อเป็นการเสริมขีดความสามารถในการพึ่งพาตัวเอง”

            ขณะที่กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การบรรยายเทคนิคการเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเล โดยคุณประพันธ์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งทะเลเพชรบุรี การปฏิบัติการประกอบอาหารและแปรรูปสหร่ายผักกาดทะเล 3 เมนู ได้แก่ ลุยสวนสาหร่ายผักกาดทะเล เทมปุระสาหร่ายผักกาดทะเลและต้มจืดสาหร่ายผักกาดทะเล วิทยากรโดยบุคลากรจากโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ก่อนที่จะออกเดินทางไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี เพื่อฝึกปฏิบัติการจัดการบ่อเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเล

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี