กลุ่มงานกายภาพฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มรภ.จอมบึง

กลุ่มงานกายภาพ ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จาก มรภ.จอมบึง เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารงานให้ไปเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานกลุ่มงานกายภาพ ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม โดยมีนางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นายเทพฤทธิ์ นาคสวัสดิ์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานกายภาพ ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม และบุคลากรกลุ่มงานกายภาพ ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อมให้การต้อนรับ

        สำหรับกลุ่มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีหน้าที่กำกับดูแลระบบงานกายภาพให้เป็นไปตามผังแม่บท จัดทำข้อมูลอาคาร (GIS) ปรับปรุงแบบอาคาร และแบบระบบสาธารณูปการ ปรับปรุงผังแม่บท รับผิดชอบงานด้านวิศวกรรม อาทิ สำรวจ ออกแบบคำนวณโครงการสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ออกแบบทางวิศวกรรมการทาง ออกแบบทางวิศวกรรมไฟฟ้า สุขาภิบาล การตรวจสอบและทดสอบทางด้านวิศวกรรม กำกับดูแลรักษาสวนหย่อม สนามหญ้า รวมทั้งต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงา รักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งงานหลัก ๆ ออกเป็น 4 งาน ประกอบด้วย งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง งานสถานที่และภูมิทัศน์ งานสาธารณูปโภคและซ่อมบำรุง และงานสวัสดิการ รักษาความปลอดภัยและจราจร

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี