ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ว่าด้วย จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕


         ดาวน์โหลดระเบียบฯ

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕