ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย จรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ว่าด้วย จรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕


         ดาวน์โหลดระเบียบฯ

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย จรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕