ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย กำหนดประสบการณ์และระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ผอ. สนอ. พ.ศ. ๒๕๖๕

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ว่าด้วย กำหนดประสบการณ์และระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ผอ. สนอ. พ.ศ. ๒๕๖๕

ดาวน์โหลด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย กำหนดประสบการณ์และระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ผอ. สนอ. พ.ศ. ๒๕๖๕