ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(ฉบับที่ ๒) ๒๕๖๕

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ว่าด้วย การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(ฉบับที่ ๒) ๒๕๖๕

ดาวน์โหลด

[pข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(ฉบับที่ ๒) ๒๕๖๕