โครงการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

               ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินโครงการประเมินความรู้ความสามารถฯ ตามมาตรา 26/4 (2) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 เมื่อวันก่อนนี้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุรักษ์ เกษวัฒนากุล อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นายอภิวัฒน์ เพ็ชรสวาท หัวหน้างานสาธรณูปโภคและซ่อมบำรุง และนายกันวรุจน์ เอกวัตร ช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กลุ่มงานกายภาพ ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นคณะกรรมการในการดำเนินงานประเมินครั้งนี้ โดยมีผู้เข้ารับการประเมินฯ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 7 คน

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี