ประชุมการดำเนินงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

ประชุมการดำเนินงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University)

                  อาจารย์ ดร.กฤษดา ตั้งชวาล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและการจัดหารายได้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมมอบหมายหน้าที่และรับฟังรายละเอียดการดำเนินงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่สำหรับสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมต้นหว้า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี