โรงเรียนสาธิตฯ ประชุมผู้ปกครอง ชั้นประถมศึกษา EP – MITSL

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประชุมผู้ปกครอง ชั้นประถมศึกษา EP – MITSL ประจำปีการศึกษา 2566

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการประชุมผู้ปกครอง ชั้นประถมศึกษา EP – MITSL ประจำปีการศึกษา 2566 ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีอาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตและวิชาการ และคณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับผู้ปกครอง

          อาจารย์ ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า “การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เน้นการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนเป็นหลัก พร้อมกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่สอนทักษะการนำเสนอ สนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งในระดับจังหวัด ระดับประเทศและระดับนานาชาติ ขณะเดียวกันยังได้ให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาวะทางอารมณ์ที่ดี ด้วยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เล่นเกม ร้องเพลง เล่นดนตรี”

         โอกาสนี้ อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ปีที่ 3 ที่มีผลการเรียนดีด้วย

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี