ลงนามความร่วมมือด้านคหกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ในการพัฒนาการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคหกรรมศาสตร์

               วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

          การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคหกรรมศาสตร์ ร่วมกันผลักดันให้เกิดการขยายตัวของการเรียนการสอนและการวิจัยเกี่ยวกับคหกรรมศาสตร์ที่มีคุณภาพสูง ร่วมกันสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากร นิสิต นักศึกษา และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการวิจัยด้านคหกรรมศาสตร์

            โดยทั้งสองสถาบันจะร่วมมือกันในการพัฒนาการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนอาจารย์ การสร้างหลักสูตร การสร้างห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ รวมถึงการบูรณาการความรู้ การวิจัยและบริการวิชาการ การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและการจัดประชุมทางวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ การพัฒนานิสิต นักศึกษา ผ่านการจัดโครงการและกิจกรรม สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งด้านการเรียนการสอนและการวิจัยตามสาขาที่เชี่ยวชาญผ่านการแลกเปลี่ยนบุคลากร คณาจารย์และนักวิจัย หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โอกาสนี้ บุคลากรจากโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้อบรมและฝึกปฏิบัติการทำอาหารคาวและอาหารหวานให้กับนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์และสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี