กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวทางการออกแบบหลักสูตรการศึกษา”

งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา นำอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
"แนวทางการออกแบบหลักสูตรการศึกษา เพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา"

           อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวทางการออกแบบหลักสูตรการศึกษา เพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา” ที่งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรม

            การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวทางการออกแบบหลักสูตรการศึกษา เพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา” จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับหลักแนวคิด แนวทางการตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาและสามารถนำไปออกแบบและพัฒนาหลักสูตร จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 ที่ได้กำหนดให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) ตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาว่าเป็นไปตามมาตรฐาน และตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของหลักสูตรการศึกษา

            โดยมีการอภิปรายเรื่องนโยบายของ กมอ. หลักการ แนวคิดและแนวทางในการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : มุมมองและประสบการณ์ในการพัฒนาหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร ประธานอนุกรรมการด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาระดับหลักสูตร

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี