นักศึกษาพิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน TOEIC

นักศึกษาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา)
พิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน Test of English for International Communication (TOEIC) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

นายปรมี สุวรรณลิขิต 

           นายปรมี สุวรรณลิขิต นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้สามารถทำคะแนนสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน Test of English for International Communication (TOEIC) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดยมีคะแนนรวม 900/990 (Listening 475 คะแนน และ Reading 425 คะแนน โดยเทียบตามมาตรฐานการวัดภาษาอังกฤษ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ในระดับ C1 (Advanced) และเป็นการเข้าทดสอบครั้งแรก

 

        ทั้งนี้  นายปรมี สุวรรณลิขิต กำลังเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้าน Hospitality, Events, Tourism and Restaurant Management ในต่างประเทศ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี          

#PBRUSDG4