มรภ.เพชรบุรีร่วมกับ จ.เพชรบุรี หารือเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี
หารือเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี (พ.ศ.2566 – 2585) จังหวัดเพชรบุรี

            วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นายธรรนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี (พ.ศ.2566 – 2585) ของจังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฝ่ายวางแผนและพัฒนากายภาพ ประธานคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน รองประธานคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี กลุ่มเป้าหมายจากทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน เข้าร่วม

นายธรรนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี 

              สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ได้มีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี โดยในส่วนของภาครัฐได้เสนอในส่วนของบริการสาธารณะด้านความปลอดภัย สาธารณะ ยุติธรรม ภาษี โครงสร้างพื้นฐานความปลอดภัยและการมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ภาคธุรกิจเสนอในเรื่องของการค้าขายและการพาณิชย์ทุกด้าน ทั้งด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเที่ยวและบริการ ขณะที่ภาคประชาชนเสนอในเรื่องของการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิต การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน รองประธานคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี 

ผศ.วิเชียร เข็มเงิน ประธานคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี  (ตามลำดับ)

              โดยมีเป้าหมายเพื่อให้จังหวัดเพชรบุรีสามารถกำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี (พ.ศ.2566 – 2585) ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2565 และใช้เป็นกรอบการพัฒนาจังหวัดระยะยาวในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่

             หลังจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงาน จะวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอภาพรวมให้กับจังหวัดเพชรบุรีในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม นี้

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี