คณะพยาบาลฯ จับมือกับ สสจ.เพชรบุรี พัฒนาศักยภาพ “อสม. Diamond”

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จับมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ “อสม. Diamond” ด้านการดูแลผู้สูงอายุ

             วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ “อสม. Diamond” ด้านการดูแลผู้สูงอายุเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพและบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วม

ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

            การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ มีหลักการสำคัญอยู่ที่การสร้างความเข้มแข็งของสุขภาพชุมชนและคุณภาพชีวิตในแนวทางที่ใช้ศักยภาพด้านสุขภาพเชิงพื้นที่เป็นแกนหลักร่วมกับภาคีเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยเน้นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การทำงานเรื่องการพัฒนาสุขภาพของบุคคล พัฒนาระบบบริการสุขภาพและกลไกการให้บริการในระดับต่าง ๆ การจัดระบบข้อมูลสุขภาพ และองค์ความรู้ของงานวิจัยเพื่อพัฒนาและสื่อสารงานพัฒนาสุขภาพชุมชนและคุณภาพชีวิต เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ความโดดเด่นด้านอาหาร การท่องเที่ยวและวิทยาการสุขภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

             โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีบทบาทในการสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ รวมถึงการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาสุขภาพชุมชนและคุณภาพชีวิตให้มีความเข้มแข็งที่ยั่งยืน ขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีจะเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการให้ข้อมูลเพื่อเชื่อมประสานงานระดับพื้นที่ รวบรวมข้อมูลสุขภาพชุมชนระดับต่าง ๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนทางด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ และบูรณาการการทำงานในด้านต่าง ๆ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี