โรงเรียนสาธิตฯ จัดประเพณีขึ้นพระนครคีรีถวายบังคม ร.4

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการประเพณีขึ้นพระนครคีรี
ถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

        อาจารย์ ดร.วิฑูรย์ คุ้มหอม อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำนักเรียนชั้นปีที่ 4 (สายศิลป์ – คำนวณ) เข้าร่วมโครงการประเพณีขึ้นพระนครคีรีถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี ( เขาวัง )

        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้กราบสักการะขอพรพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สร้างประเพณีขึ้นพระนครคีรีถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อันจะสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน และประชาสัมพันธ์หลักสูตรสายศิลป์-คำนวณให้สังคมได้รับรู้ และให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) ทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติการภาคสนาม โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์จิณห์จุฑา สุวรรณ์คัมภีระ อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และคุณกฤษฎา อินกงลาด ช่างเมืองเพชร เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้กับนักเรียน

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี