อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะการเขียนหนังสือราชการ “

งานบริหารงานทั่วไปร่วมกับงานบริหารงานบุคคล
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาทักษะการเขียนหนังสือราชการ
ศิลปะการใช้ถ้อยคำในหนังสือราชการ และรายงานการประชุม

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาทักษะการเขียนหนังสือราชการ ศิลปะการใช้ถ้อยคำในหนังสือราชการ และรายงานการประชุม ซึ่งงานบริหารงานทั่วไปร่วมกับงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีผู้บริหารหน่วยงาน บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสารบรรณและบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วม

           สืบเนื่องจากการปฏิบัติงานสารบรรณของหน่วยงานราชการถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การสื่อสารโดยการใช้ภาษาที่ดี ถูกต้อง ชัดเจน สามารถบอกวัตถุประสงค์ได้อย่างตรงประเด็น เข้าใจง่าย จะช่วยให้การติดต่อสื่อสารนั้นสร้างทัศนคติที่ดีแก่ผู้ที่ต้องการสื่อสารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ผู้บริหารหน่วยงาน หรือบุคคลากรที่ปฏิบัติงานสารบรรณมีความเข้าใจภาษาในการเขียน การเลือกใช้ถ้อยคำให้มีความเหมาะสม สามารถเขียนหนังสือราชการ การโต้ตอบหนังสือและการจัดทำรายงานการประชุม รวมทั้งเข้าใจระเบียบงานสารบรรณเป็นอย่างดี

            โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจความสำคัญของการเขียนหนังสือราชการ และรายงานการประชุม ได้รับความรู้และเข้าใจในสาระสำคัญรวมถึงหลักการปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณได้อย่างถูกต้อง สามารถเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุมได้อย่างมีศิลปะและมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณเบญจวรรณ พลชัย นิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ระบบงานสารบรรณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม การติดต่อราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 และการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี