ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านเกษตรและอาหาร

"PBRU Agricultural and Food Innovative Research" ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านเกษตรและอาหาร

            เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี “PBRU Agricultural and Food Innovative Research” ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร บุคลากรจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 3  คณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมงาน

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองสามรส ทั้งรสเปรี้ยวจากมะนาว รสหวานจากน้ำตาลโตนดและรสเค็มจากเกลือทะเล เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่หลากหลาย สะท้อนผ่านภาพของทุ่งนาป่าตาล เทือกเขาและท้องทะเล สอดรับกับนโยบายมหาวิทยาลัยที่มีวิสัยทัศน์ในการที่จะเป็น มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านเกษตร ด้านอาหาร ด้านการท่องเที่ยวและวิทยาการสุขภาพ ผ่านรูปแบบการบริหารจัดการด้วยการบูรณาการศาสตร์แบบคลัสเตอร์ (Food Tourism and Hospitality Cluster) เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดเพชรบุรีที่จะเป็นเมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และเมืองน่าอยู่ น่ากิน น่าเที่ยวระดับประเทศ  สู่การเป็น เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก (UNESCO)”

              โดยมหาวิทยาลัยมีเป้าประสงค์หลักในการเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยด้านอาหาร การท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างคณะ และหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย สร้างสรรค์องค์ความรู้บนหลักของศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีโรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต และสนับสนุนบุคลากร ผู้ประกอบการ หรือสถานประกอบการ เพื่อมุ่งพัฒนา สร้างสรรค์ อาหาร และขนมหวานเมืองเพชร ให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และสามารถเชื่อมโยงกับการบูรณาการเชิงพื้นที่ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน บนพื้นฐานของความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ที่เปลี่ยนแปลง และเกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มุ่งสร้างเอกลักษณ์ด้านอาหารและการท่องเที่ยว ให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

              นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม นำสู่การแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การเสริมพลังแก่ชุมชนในจัดการตนเอง สนับสนุนการวิจัยตามความต้องการในแต่ละพื้นที่ โดยเน้นการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมที่มองเห็นการใช้ประโยชน์และผู้ใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน เกิดการสร้างคุณค่าและมูลค่าเชิงพาณิชย์ มีเป้าหมายสำคัญ คือได้นวัตกรรมหรือวิทยาการที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์และสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น”

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี