องคมนตรีติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

องคมนตรีตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2566 ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

           วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ติดตามตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2566 ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนับตั้งแต่ปี 2561-2566 ได้ดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการศึกษา รวมทั้งสิ้น 359 โครงการ ในพื้นที่ 284 หมู่บ้าน

        นอกจากนี้ ยังได้รับฟังการบรรยายสรุปการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนภารกิจตามยุทธศาสตร์ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและรายคณะทั้ง 8 คณะ และรับฟังการนำเครื่องมือและกระบวนการวิศวกรสังคมลงพื้นที่ชุมชนเพื่อบ่มเพาะ soft skills ให้นักศึกษาเติบโตเป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสานและนักสร้างนวัตกรรม และเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาได้เข้าพบเป็นการส่วนตัวเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

        และในบ่ายวันเดียวกัน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ ศาลาอเนกประสงค์ เทศบาลตาบลหัวสะพาน อาทิ โครงการพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หัวสะพาน-วังตะโก โครงการการเรียนรู้และการสืบสานอาหารท้องถิ่นสำหรับศูนย์เด็กเล็ก โครงการพัฒนาและยกระดับกล้วยหอมทองสู่การค้าเชิงพานิชย์ โครงการพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านโป่งสลอด โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไร่มะขาม และโครงการส่งเสริมป่าชุมชนเพื่อคาร์บอนเครดิต

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี