สถาบันวิจัยฯ ลงพื้นที่ติดตามผลโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

          คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ได้เดินทางลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2566 ในพื้นที่อำเภอชะอำ อำเภอท่ายาง อำเภอบ้านลาด อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace

         จากการลงพื้นที่ดงักล่าว ได้มีการพบปะ พูดคุย ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะทำงานโครงการฯ ผู้นำชุมชนและเครือข่ายความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังความเห็น มุมมอง และแนวคิดในการขับเคลื่อนการทำงานกับชุมชน

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี