มรภ.เพชรบุรี เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารจาก มรภ.บุรีรัมย์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

          เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์มาลินี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในโอกาสเดินทางศึกษาดูงานในโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงาน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

            โอกาสนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนกระบวนการทำงานในเรื่องของการสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ที่แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยมีอยู่แล้วและหลักสูตรระยะสั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเรียนในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนและทำงานไปด้วยในเวลาเดียวกัน โดยสามารถนําผลการเรียนมาเทียบโอนเมื่อเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

           นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนการดำเนินงานในเรื่องของการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) การดำเนินงานของกองพัฒนานักศึกษา ในเรื่องของใบรับรองผลการเรียน (Transcript) โครงการวิศวกรสังคม เป็นต้น

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี