สำนักวิทยบริการฯ จัดหลักสูตรการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดอบรมหลักสูตร “การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ของมหาวิทยาลัย”

           นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารับการอบรมในกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ หลักสูตร “การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ของมหาวิทยาลัย” ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ ห้องปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค (Micro-Teaching Room) ชั้น 5 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

         โดยมีการอบรมใน 4 หัวข้อ ประกอบด้วย การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (OPAC) การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ต่างประเทศ การเขียนบรรณานุกรม และการใช้งาน Library Application เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการสืบค้นและใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี