มรภ.เพชรบูรณ์ศึกษาดูงานคณะพยาบาลศาสตร์ฯ

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จากสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านการเรียนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และการดำเนินงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

        ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพประชาชนและเทคนิคการตรวจเยี่ยมชุมชนจากหน่วยงานที่ได้รับรางวัลดีเด่น “รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5” เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ให้กับนักศึกษาในการผสานการดูแลสุขภาพตามวิถีชุมชนและวัฒนธรรม รวมถึงสร้างประสบการณ์ในงานด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำเพื่อการบูรณาการองค์ความรู้ในด้านการเรียนการสอนในรายวิชา

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี