โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ

แกนนำนักศึกษา เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ
เพื่อสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์

            กองพัฒนานักศึกษา นำโดยนายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ (PBRU Leadership Development) ให้กับแกนนำนักศึกษาทั้ง 8 คณะ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมฟูราม่าเอ็กซ์คลูซีฟ แซนดารา ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการ

         การจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อผู้นำนักศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการริเริ่มโครงการและกิจกรรมของนักศึกษา นอกจากนี้ผู้นำนักศึกษาต้องเป็นผู้ที่มีความเสียสละ มีแผนการทำงาน การทำงานเป็นทีมที่ทำให้การดำเนินกิจกรรมสำเร็จลุล่วง ผู้นำนักศึกษาที่ดีต้องมีคุณสมบัติที่ดีในการลดความขัดแย้งของกลุ่ม เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน สร้างเครือข่ายการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกในการบูรณาการการทำงานร่วมกัน

          โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา Soft Skill ในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นให้ผู้นำนักศึกษาได้คิดวิเคราะห์ วางแผนการบริหารจัดการและการสื่อสาร ได้ฝึกปฏิบัติการใช้ทักษะการเป็นผู้แกนนำในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า สร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการทำงานร่วมกัน ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ เช่น การปรับทัศนคติและความคิดในการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลาย การสัมมนาพลังแห่งการสื่อสาร การเปลี่ยนความคิดด้วยการคิดวิเคราะห์ ทักษะการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ภาวะผู้นำในอนาคตของการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี