คณะพยาบาลศาสตร์ฯ นำ อสม.ร่วมพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุ

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
นำ อสม.เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. Diamond ด้านการดูแลผู้สูงอายุ

           เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. Diamond ด้านการดูแลผู้สูงอายุเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสาสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการ

            สืบเนื่องจาก คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของ อสม. และผู้ที่ให้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับแนวทางพัฒนา อสม. หมอประจำบ้านของกระทรวงสาธารณสุข โดยใช้ศักยภาพความเชี่ยวชาญด้านวิทยาการสุขภาพแบบบูรณาการ ได้แก่ องค์ความรู้ทางการพยาบาล สาธารณสุขศาสตร์และการแพทย์แผนไทย เพื่อสนับสนุนให้ อสม. เป็นผู้ถ่ายทอดการดูแลผู้สูงอายุและส่งต่อการดูแลนั้นไปยังผู้ดูแลให้มีศักยภาพและได้มาตรฐาน ผ่านการทำงานแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต และต่อยอดโอกาสการเป็นผู้ประกอบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ตลอดจนลดความเหลื่อมล้ำที่ส่งผลให้เกิดความผาสุกและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชน

            สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การฝึกกายบริหาร การทำพิมเสนสมุนไพรและน้ำสมุนไพร เพื่อให้ อสม. นำไปถ่ายทอดให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี