คณะพยาบาลศาสตร์ฯ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
เตรียมยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุต้นแบบสุขภาพดีของจังหวัดเพชรบุรี

         ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ชุมชนฐานรากในพื้นที่ตำบลหัวสะพาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินงานต่อเนื่องจากปี 2565 ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาได้ดำเนินกิจกรรมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุต้นแบบสุขภาพดี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ ชางวงตาล ชารางจืด ซึ่งเป็นสมุนไพรพื้นถิ่น กิจกรรมทบทวนข้อมูลชุมชนในด้านการประเมินภาวะสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย ความรอบรู้  ด้านสมุนไพรพื้นบ้าน การรับรู้ภาวะเปราะบางและความผาสุกของผู้สูงอายุในชีวิตปกติวิถีหน้า

         ล่าสุด เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 คณะทำงานบริการวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุในชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากรสาธารณสุข จึงได้ร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลการดำเนินกิจกรรมให้เป็นประจักษ์และเกิดความยั่งยืนในท้องถิ่น ส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและยกระดับชุมชนฐานราก โดยจะส่งผลให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุต้นแบบสุขภาพดีของจังหวัดเพชรบุรี และเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านสุขภาพของผู้สูงอายุให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจ อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมทางสังคมของกลุ่มผู้สูงอายุและชมรมอื่น ๆ ในพื้นที่ เกิดนวัตกรผู้สูงอายุและสามารถถ่ายทอดเป็นนวัตกรรมจากผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ชาสมุนไพรตรีปานะ ได้แก่ ชางวงตาล ชารางจืดและชามะตูมคำฝอยในท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี และยกระดับความผาสุกอย่างยั่งยืนต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี