นิทรรศการวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมภายใน “Dead Line”

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน จัดนิทรรศการวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมภายใน “Dead Line”

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการนิทรรศการวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมภายใน “Dead Line” ที่นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 8 – 14 มิถุนายน 2566 ณ ชั้นใต้ดิน ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี

         สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ได้มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มและส่งเสริมการใฝ่รู้ของนักศึกษาในการพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งนิทรรศการผลงานวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมภายใน “Dead Line” จะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้และปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะการใฝ่รู่ ซึ่งสาสามารถพัฒนาศึกักยภาพในการปฏิบัติงานทางด้านวิชาชีพได้ในอนาคต

        ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมผลงานของนักศึกษาได้ตั้งบัดนี้จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน นี้ ณ ชั้นใต้ดิน ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น.

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี