คณะวิทยาการจัดการร่วมออกบูธโชว์ศักยภาพสินค้าชุมชน

คณะวิทยาการจัดการร่วมออกบูธโชว์ศักยภาพสินค้าชุมชน
ตอกย้ำความสำเร็จการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยและคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมจัดแสดงบูธสินค้าชุมชน ภายใต้โครงการปรับปรุงธนาคารปูม้าแหลมผักเบี้ย “ปูม้า…น่่ารักษ์” ณ วิสาหกิจแพปลาชุมชน (ธนาคารปูม้า) ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566

            กิจกรรมสำคัญในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย การปล่อยพันธุ์ปูม้า การเยี่ยมชมการดำเนินงานปรับปรุงอาคาร และสภาพแวดล้อมธนาคารปูม้าแหลมผักเบี้ย การออกร้านจำหน่ายสินค้าโดยวิสาหกิจชุมชน การออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานภาคีที่ดำเนินงานร่วมกับออมสินภาค 4 ในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

            โดยรายละเอียดบูธคณะวิทยาการจัดการ มีการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น ประกอบไปด้วย ผ้าไหมทอมือ จากวิสาหกิจชุมชนฅนทอผ้าดอนขุนห้วย สัปปะรดกวนจากวิสาหกิจชุมชนดอนขุนห้วย การแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้ภาระกิจด้านบริการวิชาการ โดยได้นำผลิตภัณฑ์ชุมชนในโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน University as marketplace เข้าร่วม เพื่อสร้างการรับรู้และการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน โดยผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วมประกอบไปด้วย หมอนฟักทองแฮนเมค (กลุ่มอาชีพหมอนฟักทองแฮนเมค บ้านน้อย) ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอกระเหรี่ยงโปว์ แบรนด์เฌอโคว (วิสาหกิจชุมชนอัตลักษณ์ผ้าทอกระเหรี่ยงโปว์บ้านสองพี่น้อง) กาแฟสมุไพรไขชะมด โกโก้ไขชะมด (วิสาหกิจชุมชนผู้เพาะเลี้ยงชะมดเช็ด)

 # กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุ