สาขาวิชาศิลปศึกษาโครงการสร้างสรรค์ศิลปกรรม

สาขาวิชาศิลปศึกษาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญงานศิลปะ รังสรรค์ผลงานเตรียมจัดเป็นนิทรรศการและจัดทำระบบฐานข้อมูลรวบรวมองค์ความรู้และผลงานของศิลปิน

            สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยอาจารย์ ดร.สรไกร เรืองรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปกรรม ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2566 ณ สถาบันช่างเมืองเพชรและศิลปะร่วมสมัย มหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการ

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี นวัตกรรมบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคมและประเทศชาติ สถาบันช่างเมืองเพชรและศิลปกรรมร่วมสมัย เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่ทำหน้าที่ในการรวบรวม ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนงานช่างเมืองเพชรและศิลปกรรมร่วมสมัย โดยมีศูนย์จัดแสดงผลงาน รวบรวมฐานข้อมูล และจัดกิจกรรมสืบสานงานช่าง เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญของมหาวิทยาลัย”

            โอกาสนี้ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษาได้โชว์ศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงาน และยังได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญงานทางด้านศิลปะมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ และหลังจากนี้ผลงานทั้งหมดจะนำมาจัดเป็นนิทรรศการ ณ สถาบันช่างเมืองเพชรและศิลปะร่วมสมัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และจัดทำลงระบบฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น จัดเก็บเป็นองค์ความรู้และผลงานของช่างเมืองเพชรตลอดจนศิลปินแขนงต่าง ๆ

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี