มรภ.เพชรบุรี ให้การต้อนรับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2566

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหาร กล่าวให้การต้อนรับผู้ปกครองในการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณาจารย์ให้การต้อนรับ

            โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะและชี้แจงรายละเอียดในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น การจัดการศึกษา ทุนการศึกษา ระบบให้การดูแลนักศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น และยังเป็นการชี้แจงกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยให้ผู้ปกครองได้รับทราบ เพื่อร่วมกันในการดูแลบุตรหลานสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองกับมหาวิทยาลัยล

            ขณะเดียวกันยังได้มีการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร สิทธิประโยชน์ของนักศึกษา การใช้สิทธิ์รักษาพยาบาล รวมถึงการดำเนินการในเรื่องของกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ให้บริการรถไฟฟ้าสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการเยี่ยมชมคณะและพื้นที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยด้วย

            สำหรับการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ และการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 15 มิถุนายน 2566 ณ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี