สำนักวิทยบริการฯ จัดทำแผนกลยุทธ์ ปี 2567 – 2570

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์ ปี 2567 – 2570

            เมื่อวันที่ 10 และ 11 มิถุนายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์ ปี 2567 – 2570 ณ นานารีสอร์ท อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี นำโดยอาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นักศึกษา ศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรม

           โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้ มีทักษะและมีส่วนร่วมในการกำหนดกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย มีแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันในการตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย

          สำหรับการอบรมได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการพลิกโฉมบทบาทห้องสมุดเพื่อรองรับการจัดการศึกษาทิศทางใหม่และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษา และ การจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการศึกษาทิศทางใหม่และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี