ประกาศเรื่องกำหนดการเปิด–ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง กำหนดการเปิด–ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2566


             ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เรื่อง การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย (ค่าบำรุงการศึกษา) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 มหาวิทยาลัยจึงแจ้งกำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2566 ดังต่อไปนี้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

 

เว็บไซต์ลงทะเบียน https://reg.pbru.ac.th/register

 

#ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน