งานบริหารงานบุคคลปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ปี 66

งานบริหารงานบุคคล จัดการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2566
เพื่อสร้างความเข้าใจบริบทขององค์กร และสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ

          วันที่ 16 มิถุนายน 2566 ณ ห้อง 504 ชั้น 5 อาคารนิวัติสโมสร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี งานบริหารงานบุคคล นำโดยนางสาวธัญวรัณณิช โพธิสุวรรณ หัวหน้างานบริหารงานบุคคล จัดการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2566 พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการและประเภทสนับสนุนวิชาการ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย กล่าวถึงนโยบายพันธกิจ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          นอกจากนี้ยังได้มีการชี้แจงถึงนโยบายและเป้าหมายในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของพนักงานตลอดจนสวัสดิการและผลประโยชน์ของบุคลากร เป็นต้น

         ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบข้อมูล มีความรู้ความเข้าใจในบริบทขององค์กร นโยบาย เป้าหมาย ระบบบริหารงาน วัฒนธรรมองค์กร สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่พึงได้รับ รวมทั้งมีทัศนคติที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนได้มีโอกาสทำความรู้จักและสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี