มรภ.เพชรบุรียกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างการเรียนรู้ตามช่วงวัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย
ด้วยการพัฒนาพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าศิริ

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรือเอกหญิงสุพัตรา นุตรัตน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณไพร แย้มมา อาจารย์ประจำภาควิชาเด็กและวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าศิริ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพเด็กปฐมวัย โดยมีร้อยตำรวจตรีกนกศักดิ์ มุทธากาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง นายมนต์ชัย สุวรรณ์เนตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วงและคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าศิริ ให้การต้อนรับ

          สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา ที่มุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่าย สถานประกอบการและองค์กรวิชาชีพเพื่อจัดการเรียนรู้

           จากการลงพื้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในเรื่องการพัฒนาสถานที่ ประกอบด้วย การปูพื้นหญ้าเทียมบริเวณพื้นที่ด้านหน้าเพื่อความสวยงามและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย จัดสรรเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการตามช่วงวัยที่เหมาะสมและการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า “การศึกษานับว่ามีความสำคัญกับคนในทุกช่วงวัย การปูพื้นฐานการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยเป็นที่สิ่งทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญ ซึ่งนอกจากในเรื่องของวิชาการที่จัดขึ้นตามมาตรฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้องแล้ว สถานที่และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่าง ๆ ก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน เพราะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ มีการพัฒนาตามช่วงวัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในฐานะสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมต่อไป”

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี