สำนักงานอธิการบดี สัมมนาทบทวนและวางแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี

สำนักงานอธิการบดี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
เพื่อทบทวนและวางแผน ระยะ 5 ปี

            นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นำหัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้าศูนย์ สังกัดสำนักงานอธิการบดี  รวม 10 หน่วยงาน เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมดุสิตดีทู หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

             สืบเนื่องจากสำนักงานอธิการบดีเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ดำเนินการภายใต้พันธกิจในการสนับสนุนงานบริหารและวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด และเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานที่มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี สำนักงานอธิการบดีจึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ขึ้น โดยประกอบด้วยกลยุทธ์การดำเนินงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนกลยุทธ์ โครงการหรือกิจกรรมที่นำแผนไปสู่การปฏิบัติ

           โดยการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤตชน วงศ์รัตน์ ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มาร่วมทบทวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของสำนักงานอธิการบดี ตลอดจนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2566 จนนำแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี