นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าพบหน่วยงานของมหาวิทยาลัย

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าพบหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
เพื่อรับทราบถึงการให้บริการที่เกี่ยวข้อง

          เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 ณ ห้องพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กองพัฒนานักศึกษา นำโดยนายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมนักศึกษาใหม่พบหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวนกว่า 1,500 คน เข้าร่วม

         การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบถึงการให้บริการของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ที่นักศึกษาควรทราบเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาเองในการอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เช่น การพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ โดยศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ ที่มีหน้าที่ในการให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษและสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษอังกฤษแก่นักศึกษาทั้งก่อนเข้าเรียนและก่อนสำเร็จการศึกษาออกไปเป็นบัณฑิต ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ที่มาแนะนำในเรื่องของการใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์มหาวิทยาลัย แอพพลิเคชั่น PBRU SMART รวมถึงสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มาให้ความรู้ในเรื่องของการสืบค้นข้อมูล ขั้นตอน ระยะเวลาในการยืม – คืนหนังสือ

         นอกจากนี้ ยังมีงานบริหารคลังและทรัพย์สิน งานประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนชมรมถันยรักษ์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ที่มาให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี