ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 6/2566

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 6/2566

         เมื่อช่วงเช้าวันที่ 19 มิถุนายน 2566 ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 6/2566  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม 

        ในที่ประชุมมีการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ อาทิ ผลการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 (ร่าง) แผนการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำการศึกษา ๒๕๖๗ โครงการจัดตั้งศูนย์จัดการศึกษานานาชาติ เป็นต้น

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี