คณะวิทย์ฯ เตรียมจัดงาน “ศาสตร์และศิลป์แห่งอาหาร” 3- 6 สิงหาคม นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับเครือข่าย เตรียมจัดงาน
"ศาสตร์และศิลป์แห่งอาหารสู่การประกอบการทางธุรกิจของอาเซียน" 3- 6 สิงหาคม นี้

              เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม 416 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานภายใต้โครงการศาสตร์และศิลป์แห่งอาหารสู่การประกอบการทางธุรกิจของอาเซียน (Empowering MSMEs in ASEAN Gastronomic Business) ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3- 6 สิงหาคม 2566  ณ ลานกิจกรรมอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี โดยได้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Cuitural Find) โดยเน้นให้สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่  BCG Model (เศรษฐกิจชีวมวล เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว) และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ (Creative Cities) ขององค์การยูเนสโก ที่มุ่งเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาต่าง ๆ รวมถึงศาสตร์และศิลป์ด้านอาหาร (Gastronomy) ในภูมิภาคอาเซียนมีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร 3 เมือง ได้แก่  เพชรบุรี  ภูเก็ตจากประเทศไทย และคูชิงจากประเทศมาเลเซีย 

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี