คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “TFRS for NPAEs”

คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “TFRS for NPAEs”

              อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เปิดอบรมหลักสูตร “TFRS for NPAEs” ภายใต้โครงการพัฒนาวิชาชีพบัญชี เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

               การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพทางความรู้ในวิชาชีพบัญชี ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ ตำแหน่งนักบัญชีอาวุโส บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) มาเป็นวิทยากรการบรรยายในหัวข้อภาพรวมทิศทางมาตรฐานรายงานทางการเงินไทย แนวทางการปรับปรุงมาตรฐานรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน ลูกหนี้ TFRS 9 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน สินค้าคงเหลือ ที่ดินอาคาร และอุปกรณ์  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สินทรัพย์ดิจิทัล- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น จรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นต้น

            ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำหลักฐานในการนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้จำนวน 6.30 ชั่วโมง สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมในครั้งถัดไป สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อาจารย์ มรรยาท อาจารย์ประจำสาขาวิชาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 091-025-7984  

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี