การพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ปลูกข้าวหอมห้วยข้อง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นำนักศึกษาลงพื้นที่บริการวิชาการ
กับกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ปลูกข้าวหอมห้วยข้อง

           อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยอาจารย์ศิริพร อ่วมศิริ และคณะทำงานบริการวิชาการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ปลูกข้าวหอมห้วยข้อง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

         โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมในพื้นที่และการจัดตั้งกลุ่มผู้ปลูกข้าวหอม ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคการปลูกข้าวเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ตรงความต้องการของตลาด ช่องทางการตลาดและการจัดจำหน่าย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณบรรพต มามาก ผู้เชี่ยวชาญการปลูกข้าวระดับ GMP และคุณนริศ เจียมอุย ผู้ก่อตั้งนาบุญข้าวหอม มาเป็นวิทยากรให้กับกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้ด้วย

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี