ผู้แทนจาก UKM เข้าชมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาฯ

          ผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยอาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมจากมหาวิทยาลัย Universiti Kebangsaan Malaysia / The National University of Malaysia (UKM) ในการเยี่ยมชมบรรยากาศภายในอาคารศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี