ประชุมสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในมณฑลเหอหนาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประชุมหารือแนวทางการจัดการศึกษาและการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมในมณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

           อาจารย์ ดร.กฤษดา ตั้งชวาล รองอธิการบดีด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและการจัดหารายได้ และอาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตและวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมหารือด้านแนวทางการจัดการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติ ร่วมกับคณะผู้บริหารจากมณฑลเหอหนาน (Henan) สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Miss HUANG QIULI ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศมณฑล Henan และนายพิทักษ์  โยธา ผู้ติดต่อประสานงานด้านการศึกษาจีน พร้อมด้วยคณะตัวแทน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล

          โดยประเด็นการหารือเป็นเรื่องของการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกและหลักสูตรระยะสั้นให้แก่นักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน แนวทางการแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากรและกิจกรรมการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในมณฑลเหอหนาน (Henan) สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงการวางแผนการต้อนรับคณะผู้แทนจากสถาบันการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมในเขตมณฑลเหอหนาน (Henan) ที่จะมาเยือนพร้อมกับนำนักศึกษาจีนมาส่งตัวเพื่อเข้ารับการศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2566

          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีการเตรียมความพร้อมและมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนด้านการศึกษาให้แก่นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาของโลกในปัจจุบัน

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี