คณะ IT จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา

           วันที่ 21 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับงานกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา: การจัดการทางธุรกิจ และการเขียนแผนธุรกิจ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา พัฒนาทักษะ ความรู้และสมรรถนะของนักศึกษาให้พร้อมทำงานด้วยกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะเพื่ออนาคต พัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์และทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)

            ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรา ธนีเพียร และอาจารย์จรรยาพร บุญเหลือ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นวิทยาการในการบรรยายให้ความรู้ เรื่องภาพรวมของการดำเนินธุรกิจ และการจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัล การวิเคราะห์อุตสาหกรรม การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ และการประเมินโอกาสทางธุรกิจ การสร้างแนวคิดพัฒนาธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์แบบจำลองธุรกิจ Business Model Canvas ของผู้ประกอบการใหม่ เป็นต้น

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี