สำนักวิทยบริการฯ แนะนำการให้บริการนักศึกษา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำการให้บริการนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2566

             สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยอาจารย์ ดร.มธุรส ปราบไพรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตวงสิทธิ์ สนขำ และอาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ห้องพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

           การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการแนะนำบริการต่าง ๆ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงการขั้นตอนการเข้าใช้บริการห้องสมุด การสืบค้นข้อมูล เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบและสามารถเข้าใช้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว พร้อมทั้งมีกิจกรรมมอบของรางวัลให้นักศึกษาได้ร่วมสนุกอีกด้วย

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี