สำนักวิทยบริการฯ ให้ความรู้การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ

       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566  เพื่อเพิ่มทักษะการรู้ดิจิทัลสำหรับการเรียน โดยมีหัวข้อในการอบรม โดยมีการให้ความรู้ในเรื่องของการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (OPAC)

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี