คณะวิศวกรรมฯ ลงพื้นที่พัฒนาศูนย์การเรียนรู้การปลูกฟักทองบัตเตอร์นัท

คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ชุมชนเกษตรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านพุม่วง พัฒนาศูนย์การเรียนรู้การปลูกฟักทองบัตเตอร์นัท

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยอาจารย์อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัฒน์ รูปคม อาจารย์ชลีดล อินยาศรี รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะทำงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก (1 คณะ 1 อำเภอ) ลงพื้นที่ชุมชนเกษตรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านพุม่วง ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ที่ผ่านมาเพื่อดำเนินการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้การปลูกฟักทองบัตเตอร์นัท เพิ่มรายได้ เพิ่มผลผลิตให้แก่วิสาหกิจและชุมชน โดยใช้นวัตกรรมพลังงานทดแทนเพื่อลดต้นทุน ส่งเสริมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากฟักทองบัตเตอร์นัท

         นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของโครงการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบุรี เข้าร่วมตรวจเยี่ยม ติดตาม พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาต่อยอดในการดำเนินงานโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี