ประกาศรายชื่อและห้องสอบวัดความรู้พื้นฐานก่อนเรียน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 66) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง รายชื่อและห้องสอบวัดความรู้พื้นฐานก่อนเรียน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 66) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566


             ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นั้น เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา อีกทั้งเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนการสอนของแต่ละสาชวิชา และเพื่อเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ที่ 1334/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จึงประกาศรายชื่อและห้องสอบวัดความรู้พื้นฐานก่อนเรียน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 66) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติประจำปีการศึกษา 2566 ดังเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

**********นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเข้าสอบ ให้มาติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนก่อนถึงเวลาเข้าสอบ**********

๑. การแต่งกายของนักศึกษา

นักศึกษาต้องแต่งกายชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

๒. สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียมเพื่อใช้ในการสอบ

๑) บัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่มีภาพถ่ายและออกให้โดยหน่วยงานของทางราชการ
๒) ปากกาน้ำเงิน
๓) ดินสอดำชนิด ๒ บี ขึ้นไป
๔) ยางลบ

๓. ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ

๑) นักศึกษาต้องจำรหัสนักศึกษาได้ เนื่องจากต้องใช้ในการเขียนในกระดาษคำตอบ
๒) นักศึกษาต้องเตรียมอุปกรณ์สำหรับการสอบให้พร้อม ไม่อนุญาตให้ยืมกันในห้องสอบ
๓) ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ หลังผ่านเวลาเริ่มสอบไปแล้ว 30 นาที ในวิชานั้น ๆ
๔) ไม่อนุญาตให้พูดคุยกับผู้เข้าสอบอื่นหลังจากเริ่มสอบไปแล้ว หากมีคำถามให้สอบถามกรรมการคุมสอบเท่านั้น
๕) หากนักศึกษาทำข้อสอบเสร็จก่อนหมดเวลา นักศึกษาจะต้องนั่งรอในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลา และไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบ
๖) ห้ามนำข้อสอบและเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบออกจากห้องสอบโดยเด็จขาด
๗) ห้ามคัดลอก บันทึกภาพ บันทึกเสียง หรือเผยแพร่แบบทดสอบหรือกระดาษคำตอบ
๘) หากพบการทุจริตในการสอบ หรือส่อเจตนาทุจริตในการสอบ คณะกรรมการคุมสอบมีอำนาจให้นักศึกษายุติการสอบและเชิญออกจากห้องสอบทันที

 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักส่งเสริมวิชาการฯ