กิจกรรม Library Tour

กิจกรรม Library Tour เข้าชมการให้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

                   สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และการจัดการสื่อดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสรสนเทศ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศศึกษาใหม่ ปี 2566 และนำนักศึกษาเยี่ยมห้องสมุด (Library Tour) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เมื่อวันก่อนนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลการบริการทรัพยากรสารสนเทศและพื้นที่ต่าง ๆ ของห้องสมุด รวมถึงเข้าใจในข้อปฏิบัติและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดได้อย่างถูกต้อ ผ่านการจัดกิจกรรม Library Tour เข้าชมการบริการและการดำเนินของห้องสมุดและศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี