ฯ เชิญทุกภาคส่วนถวายเครื่องสักการะสมเด็จพระสังฆราช

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญทุกภาคส่วนถวายเครื่องสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ

             คณาจารย์และบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ถวายเครื่องสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566 ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดขึ้น ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

             ทั้งนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ตั้งเครื่องสักการะ พร้อมทั้งประดับตราสัญลักษณ์ ธงตราสัญลักษณ์ จัดนิทรรศการพระประวัติและสารคดีฉลองพระชนมายุ หน่วยงานหรือท่านใดสนใจสามามรถเข้าร่วมได้ตลอดเดือนมิถุนายน นี้

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี